Privacystatement

Privacystatement

Psychologenpraktijk Boogaard & Pool, gevestigd te Nieuwegein en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76941620, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacystatement beschrijft hoe Psychologenpraktijk Boogaard & Pool met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevens bescherming (Avg).  

Verwerken van persoonsgegevens

Psychologenpraktijk Boogaard & Pool verwerkt persoonsgegevens die: 

  • Een betrokkene zelf persoonlijk (in een face-to-face gesprek), telefonisch, of digitaal (e-mail of webformulier) heeft verstrekt, zoals contact gegevens of andere persoonsgegevens.
  • Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

De opgenomen gegevens van een patiënt worden in het ICT-systeem van Psychologenpraktijk Boogaard & Pool opgeslagen.

Doeleinden verwerking

Psychologenpraktijk Boogaard & Pool verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
  • Het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd

Rechtsgrond

Psychologenpraktijk Boogaard & Pool verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende rechtsgronden:

  • Toestemming van betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
  • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
  • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
  • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers

Psychologenpraktijk Boogaard & Pool kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologenpraktijk Boogaard & Pool persoonsgegevens verwerken. Psychologenpraktijk Boogaard & Pool sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. 

Persoonsgegevens delen met derden

Psychologenpraktijk Boogaard & Pool deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologenpraktijk Boogaard & Pool deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Bewaren van gegevens

Psychologenpraktijk Boogaard & Pool vernietigt persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en tevens niet op grond van andere wetgeving bewaard moeten worden. De persoonsgegevens worden in dat geval verwijderd. 

Psychologenpraktijk Boogaard & Pool hanteert de volgende bewaartermijnen:

  • medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; 
  • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

Wijzigingen privacystatement

Psychologenpraktijk Boogaard & Pool kan dit privacystatement altijd wijzigen. Op deze website staat de actuele versie van het privacystatement. Het is verstandig dit privacystatment regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. 

                                                                Laatste update 3-2-2021